<
 
   
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
วิสัยทัศน์
 
“ ตำบลห้วยทับมอญเป็นตำบลเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตร
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”
 
พันธกิจหลัก
  1. เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับคนและสังคม ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการบริการพื้นฐานด้านสุขภาพอนามัย ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
3. จัดระเบียบชุมชน และรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านและชุมชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลผลิต การเกษตร ผลักดันให้ตำบลห้วยทับมอญเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและเกษตรอินทรีย์
ของอำเภอ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนโดยเน้นภาคเกษตรกรรม
5. พัฒนา เสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการพื้นฐานให้ครบถ้วน ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
6. พัฒนาองค์กรและเพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ พ.ร.ฏ. ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2547
7. ควบคุมและลดมลพิษ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
8. ฟื้นฟู ปรับปรุง ดูแลและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. อนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110