<
 
   
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 
นายสมพร พันธ์เฉลิมชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เบอร์โทร.081-863 4364
นายวสันท์ บริบูรณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เบอร์โทร.089-888 9317
นายวิม ทวดห้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เบอร์โทร.093-162 9445
นายบุญเสริม พุฒศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เบอร์โทร.087-147 0009
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110