<
 
   
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
ผู้นำหมู่บ้าน
 
ด้านการเมือง/การปกครอง
เขตการปกครอง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
       การปกครองท้องที่ ตำบลห้วยทับมอญ มี 8 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านคลองหิน นายเจริญ สกุลมา เบอร์โทร 089-9793464
หมู่ที่ 2 กำนันตำบลห้วยทับมอญ นายหนึ่ง อ่อนระเบียบ เบอร์โทร 087-0251943
หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้านเขาพัง นายบุญธรรม จันทรา เบอร์โทร 089-1927289
หมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้านสีระมัน นายเติมศักดิ์ แก้วสกุล เบอร์โทร 087-1481625
หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้านปากแพรก นายอภิรักษ์ วรรณทวีสุข เบอร์โทร 065-1234735
หมู่ที่ 6 ผู้ใหญ่บ้านยางเอน นายธานี โอชารส เบอร์โทร 086-1512083
หมู่ที่ 7 ผู้ใหญ่บ้านเขาจันทร์ นายจุฑารัตน์ สอดส่อง เบอร์โทร 086-1598274
หมู่ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้านห้อยหัว นายวิรัตน์ มาตร์โห้ เบอร์โทร 095-3144237
       การปกครองท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
        องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทับมอญ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 8 คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ซึ่งประชาชนในตำบลห้วยทับมอญให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
       ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ประกอบด้วย
1. นายสมพร พันธ์เฉลิมชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
2. นายวสันท์ บริบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
3. นายวิม ทวดห้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
4. นายบุญเสริม พุฒศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
       ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ประกอบด้วย
1. นายวิวัฒน์ ชื่นอุดม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา หมู่ 1)
2. นายสุรินทร์ บริสุทธิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา หมู่ 4)
3. นายสุริยา บริบูรณ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา หมู่ 5)
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ประกอบด้วย
1. นายเริ่ม หุ่นทั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา หมู่ 2
2. นายธวัช ความคุ้นเคย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา หมู่ 3
3. นายประกาศ ปิ่นอุไร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา หมู่ 6
4. นายศิลา สอดส่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา หมู่ 7
5. นายสมศักดิ์ โคตรดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา หมู่ 8
 
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา จำนวน 8 หมู่บ้าน หมู่ละ 1 คน รวมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาได้ 8 คน

 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110