<
 
   
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในตำบลห้วยทับมอญ

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน
(หลัง)

จํานวนประชากร

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

บ้านคลองหิน

913

871

861

1,732

2

บ้านห้วยทับมอญ

879

632

614

1,246

3

บ้านเขาพัง

240

298

326

624

4

บ้านสีระมัน

554

630

695

1,325

5

บ้านปากแพรก

290

325

336

661

6

บ้านยางเอน

412

429

449

878

7

บ้านเขาจันทร์

334

420

399

819

8

บ้านห้อยหัว

324

256

257

513

รวม

3,946

3,861

3,937

7,798

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอเขาชะเมา ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) และคาดการณ์ในอนาคต

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

 

 

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

บ้านคลองหิน

1,008

1,009

993

986

958

990

871

861

854

844

2

บ้านห้วยทับมอญ

638

635

639

626

645

625

632

614

619

601

3

บ้านเขาพัง

303

334

301

327

298

330

298

326

292

319

4

บ้านสีระมัน

609

686

604

680

608

684

630

695

617

681

5

บ้านปากแพรก

332

350

323

342

330

350

325

336

318

329

6

บ้านยางเอน

432

443

428

431

425

435

429

449

420

440

7

บ้านเขาจันทร์

422

391

416

401

422

395

420

399

411

391

8

บ้านห้อยหัว

264

391

259

253

255

250

256

257

250

251

รวม

4,043

4,008

4,098

3,960

4,046

3,941

3,861

3,937

3,781

3,856

8,148

8,142

8,106

7,798

7,637

 

จำนวนคนต่างด้าว สัญชาติ เมียรมาร ลาว และกัมพูชา

สัญชาติเมียนมาร

สัญชาติลาว

สัญชาติกัมพูชา

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

99

75

15

14

208

142

322

231

174

29

350

553

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอเขาชะเมา ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร


ประชากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประชากร

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

จำนวนประชากรเยาวชน

อายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี

768

758

จำนวนประชากร

อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี

2,487

2,512

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

อายุมากกว่า  ๖๐ ปี

606

667

รวม

รวม 7,798 คน

3,861

3,937

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอเขาชะเมา ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110