<
 
   
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมขนส่ง ถนน จำนวน  85  สาย แบ่งเป็นประเภทของถนน ได้แก่
ถนนลูกรัง        50  สาย        
ถนนลาดยาง     30  สาย        
ถนนคอนกรีต    5    สาย        
สะพาน           16  สาย  
                
การไฟฟ้า
การไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  มีการไฟฟ้าอำเภอแกลง สาขาย่อยอำเภอเขาชะเมา  1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่  2 บ้านห้วยทับมอญ  (ที่ตั้งบริเวณหน้าตลาด ฮ กอบโชคเจริญทรัพย์แลนด์)

การประปา
การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมามีระบบประปาในความรับผิดชอบให้บริการประชาชนจำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองหิน เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา และหมู่ที่ 7 บ้านเขาจันทร์ เป็นระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่  จำนวน 2 ระบบ สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้ 1,500 ครัวเรือน ดูแลให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ส่วนในหมู่อื่นๆ มีระบบประปาหมู่บ้านในการให้บริการประชาชนทุกหมู่บ้าน

โทรศัพท์
โทรศัพท์ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก   ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบ         อินเตอร์เน็ตได้ เช่น  โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการ          ติดต่อสื่อสาร ใช้อยู่

ไปรษณ์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์สาขาอำเภอเขาชะเมา  1  แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองหิน
(บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา)

-  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 8 หมู่บ้าน และมีการถ่ายทอดเสียงตามสายจาก      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

-  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรีสำหรับอินเตอร์เน็ตประชารัฐที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน  และที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

-  การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ใช้บริการไปรษณีย์ไทยและบริการของ      เอกชนที่เขามาบริการในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 8 หมู่บ้าน

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110