<
 
   
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :

 

สภาพทางสังคม
การศึกษา
การศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา  มีการจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาจำนวน ๒ แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน  5  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ตั้ง

พ.ศ. 25๖๒
จำนวนนักเรียน

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาชะเมา

2

28

24

52

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีระมัน

4

15

15

30

รวม

43

39

82

         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาเขาชะเมา 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)      จำนวน     2    คน  
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)      จำนวน     3    คน

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีระมัน
ครู                      จำนวน     1    คน  
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)     จำนวน     1    คน  
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)     จำนวน     1    คน

ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โรงเรียนประถมศึกษา  4  โรงเรียน


ชื่อสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

อนุบาล

ประถมศึกษา

รวม

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

 1. โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 

32

30

-

36

33

30

43

33

30

267

 2. โรงเรียนบ้านสีระมัน

-

15

9

14

14

8

15

13

12

100

 3. โรงเรียนบ้านยางเอน

16

15

23

26

15

20

23

14

10

162

 4. โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย

4

17

16

13

11

11

9

11

9

101

รวมทั้งสิ้น

52

77

48

89

73

69

90

71

61

630

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  โรงเรียน


ชื่อสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

มัธยมศึกษา

รวม

ม. 1

ม. 2

ม. 3

ม. 4

ม. 5

ม. 6

 ๑. โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 

62

69

48

66

57

30

326

รวมทั้งสิ้น

62

69

48

66

57

30

326

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒

? ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   1   แห่ง  (รวมถึงห้องสมุดประชาชน)
4.2 สาธารณสุข
องค์กรสาธารณสุขในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ได้แก่
-โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  หมู่ที่  2 (โรงพยาบาลของรัฐ )
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทับมอญ  หมู่ที่ 4
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสงส่องหล้า หมู่ที่ 7
-สำนักงานส่วนมาลาเรีย  1  แห่ง
-สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)  2  แห่ง
4.2 อาชญากรรม
อาชญากรรมในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาชะเมา  1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บริเวณข้างที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา  ไม่มีเหตุอาชญากรรมที่รุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายป่าไม้  ล่าสัตว์ป่า เป็นต้น 
4.3 ยาเสพติด
ยาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาชะเมาได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมามีผู้ที่ติดยาเสพติดอยู่จำนวนหนึ่ง และมีผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี
4.4 การสังคมสงเคราะห์
การสังคมสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาได้ดำเนินการ ดังนี้
(๑)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ
(4)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป
(5)  ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.       
(6)  ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
(7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
(8)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
(9) จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ


 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110