<
 
   
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ตั้งอยู่เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ   อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาชะเมาประมาณ  3  กิโลเมตร  มีระยะทางจากถนนสายสุขุมวิท บริเวณแยกเขาดิน  ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เข้ามาประมาณ  26  กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสายสี่แยกพัฒนา-เขาดิน มีระยะทางจากถนนสายบ้านบึง-แกลง บริเวณสี่แยกไฟแดงวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เข้ามาประมาณ  18  กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสายอำเภอวังจันทร์-อำเภอเขาชะเมา  และมีระยะทางห่างจากจังหวัดระยองประมาณ 74 กิโลเมตร
คำอธิบาย: D:\งานแผน\แผนที่ตำบลห้วยทับมอญ.jpg


เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา มีเนื้อที่ประมาณ  120,163 ไร่ หรือเท่ากับ  192 ตารางกิโลเมตร

 

          อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา สภาพภูมิประเทศเป็นเชิงเขาพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านนา-ทุ่งควายกิน  อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เป็นเขตติดต่อของจังหวัดระยองกับจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสามแยกบ้านคลองยาง  บริเวณพิกัด QQ 828532 ไปทางทิศตะวันออกขนานไปกับถนนสายคลองยาง ถึงจุดตัดกับคลองยาง บริเวณพิกัด QQ 848543  ไปตามแนวสันปันน้ำของเขาช่องลม  ที่มีความสูง 481 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวสันปันน้ำที่ชั้นความสูง 307 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวสันปันน้ำระหว่างเขาช่องลมกับเขาชะมูนสิ้นสุดแนวเขตที่บริเวณพิกัด QQ 925546 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรี  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 12.5 กิโลเมตร

ทิศใต้ติดต่อกับตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันปันน้ำเขาชะเมา  บริเวณพิกัด QQ 975339 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวสันปันน้ำตามแนวชั้นความสูงที่  822,576,487,282 ถึงปลายคลองปลาก้าง บริเวณพิกัด QQ 953327 ระยะทางประมาณ  3.3  กิโลเมตร  ไปตามกึ่งกลางคลองปลาก้างถึงจุดเชื่อมคลองโพล้  บริเวณพิกัด QQ 929306 ระยะทางประมาณ  3.5  กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  6.8  กิโลเมตร

ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันปันน้ำเขาชะมูน  บริเวณพิกัด QQ 925546  ไปทางทิศใต้ตามแนวสันปันน้ำของเขาชะมูนกับเขาชะอม  โดยใช้ชั้นความสูงของยอดเขาต่างๆ  เป็นจุดยึดโยง  คือ 634, 599, 462, 472, 486, 579, 538, 512, 422, 402, 396, 415, 486  ถึงเขาชะอม ที่ชั้นความสูง 355

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวสันเขาถึงถนนสายสี่แยกพัฒนา-พวา  บริเวณพิกัด QQ  971421 ระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร ไปตามสันปันน้ำเขาชะมูนถึงชั้นความสูง  368  บริเวณพิกัด Q Q 989439 ไปทางทิศใต้ตามแนวสันปันน้ำระหว่างเขาชะมูนกับเขาล้านตามชั้นความสูงที่ 412 บริเวณพิกัด QQ 995398  ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวสันปันน้ำระหว่างเขาล้านกับเขาชะเมาตามชั้นความสูงที่  322,288,712,426,712 สิ้นสุดแนวเขตที่ชั้นความสูงที่ 892 บริเวณพิกัด QQ 975339  ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  30  กิโลเมตร

ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลชำฆ้อ และตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดเชื่อมคลองปลาก้างกับคลองโพล้  บริเวณพิกัด QQ 929306 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองโพล้ ถึงจุดตัดกับถนน  บริเวณพิกัด Q Q 916318  ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร  ไปตามแนวกึ่งกลางคลองโพล้  ถึงจุดตัดกับถนน  บริเวณพิกัด QQ 896370 ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร

  ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองโพล้ถึงจุดตัดถนนบริเวณพิกัด QQ  871413  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองโพล้  ถึงจุดเชื่อมคลองมะเดื่อ  บริเวณพิกัด QQ  860433  ระยะทางประมาณ  2.2  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองมะเดื่อ  ถึงบริเวณพิกัด QQ 866460  ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามเนินดินชั้นความสูง  112,111,116,117  โดยใช้ยอดเนินดินเป็นจุดโยงถึงคลองสำรอง  บริเวณพิกัด QQ 857486  ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองสำรอง  ถึงจุดตัดกับถนน  บริเวณพิกัด QQ 866487  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร 

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางถนนสาย  สี่แยกพัฒนา-คลองยาง ถึงสามแยกบริเวณพิกัด QQ 828532  ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  28.2  กิโลเมตร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา สลับเนินเขาและภูเขามีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ำสลับกันไป

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 38 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคมวัดได้ 17.5 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก การทำสวนผลไม้ มีสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติสมบูรณ์แหล่งต้นน้ำลำธารยังไม่ถูกทำลาย

   
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110